Ewidencja pacjentów w terapii biologicznej reumatoidalnego zapalenia stawów w Polsce.

M.Niewada i M. Jakubczyk na podstawie danych statystycznych przygotowanych przez firmę HumanGraph Sp. z o.o. popełnili bardzo ciekawe opracowanie, które przybliża nam profil osób chorych na Reumatoidalne Zapalenie Stawów. Jest to  stan na 2009 rok. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 291 osób, z w 13 losowo wybranych ośrodków reumatologicznych.Pozwolę sobie zacytować ostatni rozdział raportu podstawowego, który podsumowuje wszystkie zebrane wyniki:

 •  Wśród chorych z RZS dominują kobiety. Stanowiły one 81% analizowanej populacji.
 •  Średnia wieku pacjenta z RZS to 57,6 lat (SD=14). 71% analizowanej populacji stanowiły osoby w wieku powyżej 50 roku życia.
 • Średnia masa ciała pacjenta z RZS to 70,0 kg (SD=12,6). Pacjenci z masą ciała równą i powyżej 67 kg stanowili 55% analizowanej grupy.
 • Średni czas trwania choroby w analizowanej populacji to 10,7 lat.
 • Średnia aktywność choroby w analizowanej populacji oceniana za pomocą wskaźnika DAS28 wynosiła 4,6 punktu.
 • Najliczniejszą grupę pod względem aktywności choroby w czasie badania stanowili pacjenci z aktywnością DAS28 poniżej 5,1, co odpowiadało 66,5% wszystkich pacjentów analizowanych w badaniu, 64,7% stosujących monoterapię LMPCh i 67,0% stosujących leki biologiczne.
 • Wśród pacjentów stosujących wyłącznie leki z grupy LMPCh najczęściej stosowany był jeden lek – (75,5% chorych), dwa leki przyjmowało 21,7%, a 2,8 % pacjentów trzy leki z tej grupy.
 • Metotreksat był najczęściej stosowanym lekiem z grupy LMPCh. Przyjmowało go 79,4% wszystkich pacjentów.
 • Średnia tygodniowa dawka metotreksatu w grupie wszystkich leczonych metotreksatem wynosiła 16,9 mg, natomiast w grupie pacjentów stosujących ten lek w monoterapii było to 17,0 mg. Średnia dawka metotreksatu w grupie pacjentów leczonych infliksymabem lub rytuksymabem wyniosła odpowiednio 17,9 mg oraz 15,0 mg / tydzień.
 • Inne leki z grupy LMPCh, takie jak: sulfasalazyna, leflunomid, cyklosporyna, azatiopryna były stosowane rzadko.
 • W przeszłości najczęściej stosowanymi LMPCh były: sulfasalazyna – 63,2% pacjentów oraz cyklosporyna – 40,6% obserwowanych pacjentów.
 • W analizowanej grupie pacjentów z RZS 61,5% pacjentów przyjmowało leki biologiczne.
 • Infliksymab był najczęściej stosowanym lekiem biologicznym (36,43% wszystkich analizowanych pacjentów)
 • Średnia masa ciała pacjenta leczonego aktualnie infliksymabem to 69,5 kg.
 • Średnia stosowana dawka infliksymabu to 3,08mg/ kg m.c. w przypadku wszystkich chorych leczonych obecnie i w przeszłości tym lekiem, jak i w przypadku analizy ograniczonej do chorych stosujących infliksymab w trakcie ostatniej hospitalizacji.
 • Szczegółowa analiza wielkości stosowanej dawki infliksymabu wykazała, że 45,7% pacjentów otrzymuje dawkę równą i mniejszą niż 3 mg/ kg masy ciała, natomiast 54,3% pacjentów większą niż 3 mg/ kg masy ciała.
 • Główne powody zaprzestania stosowania infliksymabu to: utrata skuteczności – 34,38% pacjentów, działania niepożądane – 18,75% pacjentów oraz brak pierwotnej odpowiedzi klinicznej – 18,75% pacjentów.
 • U 18 (69,2%) pacjentów stosujących rytuksymab, lek ten zastosowano po uprzedniej terapii wyłącznie jednym antagonistą TNFα (infliksymabem lub etanerceptem), natomiast w przypadku 4 (15,4%) chorych rytuksymab był użyty po leczeniu dwoma lekami z tej grupy (infliksymabem i etanerceptem). U pozostałych 4 (15,4%) pacjentów rytuksymab był stosowany bezpośrednio po niepowodzeniu terapii LMPCh.”*

Gorąco zachęcam do zapoznania się z całym raportem.

Źródło:

* M.Niewada, M. Jakubczyk „Opracowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ośrodkach uczestniczących w „Ewidencji pacjentów w terapii biologicznej reumatoidalnego zapalenia stawów” w Polsce. Raport podstawowy „, Warszawa, 22.07.2009

Raport jest dostępny na stronie: www.nursing.com.pl, pod dokładnym adresem:

http://www.nursing.com.pl/plk/raport_ewidencja_pacjentow.pdf

Data dodania na stronie www.nursing.com:  2009-09-07 14:30:07